วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านไชยวาล (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑) (เดือนกรกฎาคม๒๕๖๑-ตุลาคม๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑)(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑-เดือนตุลาคม๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข (ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑)(เดือนกรกฎาคม๒๕๖๑-ตุลาคม๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรังปรุงซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการท้องถิ่น ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ
23  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง