วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพิมพ์ติดตั้งถังหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกจากแยกสะพานหนองโก-ฟาร์มหมูนายล้วน ชุ่มครบุรี(เลียบคลองประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกจากแยกคลองชลประทานสาย ๙R-แยกโนนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง