วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งรางน้ำฝนรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมุน-บ้านนายอนันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเช่าพื่นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ฆข ๖๒๗๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๐๙๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้นตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง