วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เติมน้ำยาาเคมีเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลกาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการแพทย์ ประเภทวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประจำไตรมาสที่ ๓ ( ๑ เมษายน - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อแผ่นไม้อัด (วัสดุที่ใช้สำหรับจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอวพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างต่ออายุให้บริการเว็บไซต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำทิ้งบริเวณบ้านนางหลง นัดครบุรี หมู่ที่ ๑ ถึง ที่สาธารณะประโยชน์บ้านไชยวาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุต่างๆที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(วัสดุคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงไมค์พร้อมสายต่อพ่วงห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง