วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) (๑๗ มิถุนายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯไตรมาสที่ 3-4(17มิถุนายน 2562 -30 กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดช่องคนขึ้นถังน้ำใสขนาด ๐.๙๕๐.๙๙ จำนวน ๔ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนบ้านไชยวาล - สุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2562
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยาแอร์ พร้อมย้ายคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงทาสีหอถังสูง ขนาดจุ 50 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนบ้านไชยวาล - สุดเขตเทศบาล
4  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง