วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนอิสรภาพถึงคลองชลประทาน(ช่วงที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บร 4823 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางวัน หมายเลขทะเบียน บร 4823 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บษ 689 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็เล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านไชยวาล (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) (๑๗ มิถุนายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ไตรมาสที่ ๓ (๑๗ มิถุนายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง