วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งรางน้ำฝนรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมุน-บ้านนายอนันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเช่าพื่นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ฆข ๖๒๗๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๐๙๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้นตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร(ดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ (ปูกระเบื้องชั้นบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง