วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทธงชาติและธงสัญลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสามแยกแสนสุข ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีพรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ (ปูกระเบื้องชั้นบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณขอบสระหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางข้างสวนสุขภาพหนองสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วเสาเหล็กร้อยโซ่สวนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง