วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอุดม เสือครบุรี ถึงบ้านนายพนม เสือครบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมกันสาดหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงสูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายช่วง โจทย์ครบุรี - นานายมานพ แววสระน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อสื่อ และอุปกรณฺ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณสระหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง