วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเเซมรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฉ 211 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครนไฮครลิค หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๓๕๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อบ้านนายบุญร่วม ถึงบ้านนางเสงี่ยมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจากชลประทานสาย ๙ อาร์ - สุดเขตเทศบาล(สายนาลุงน้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ในการทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้ส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง