วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (๒๑ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านไชยวาล ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๒ (๒๓ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (๒๓ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (๒๓ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่3(16พฤษภาคม 2562 - 14 มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (๑๖ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (๑๖ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านไชยวาล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (๑๖ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษางาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง