วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางทองเพียร จันพิทมักษ์ ถึงบ้าน นางวันเพ็ญ ปืนกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายเขียว บุษดี ถึงบ้านนายสุภาพ พันผักแว่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายนัด นาคพระภูมิ ถึงบ้านนางเจน นาคพระภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายวิจัย พระนาค ถึงบ้านนายเสงี่ยม ดอนประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์สระหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง