วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง -ไชยวาล ( 14 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ในการทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-8150 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทเครื่องวัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง