วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลบตำบลไทรโยง-ไชยวาลไตรมาสที่ 1(1กตุลาคม2562-30ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนั่น นาคพระภูมิ ถึงบ้านนายล้าน หมั่นครบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกเสาดีเเทค - บ้านนายสมพร อักษรสระน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางทองเพียร จันพิทมักษ์ ถึงบ้าน นางวันเพ็ญ ปืนกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายเขียว บุษดี ถึงบ้านนายสุภาพ พันผักแว่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายนัด นาคพระภูมิ ถึงบ้านนางเจน นาคพระภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายวิจัย พระนาค ถึงบ้านนายเสงี่ยม ดอนประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง