วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสกุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นและเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกออกจากบ่อตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเหล็กส่งน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว จากบ้านนางอรพิมพ์ ดาห์เมนถึงอู่ช่างเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์