วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
จ้างเทลานคอนกรีตใต้โดมหลังคาคลุมลานกีฬาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำไตรมาส ที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (เสียงตามสาย)เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านไชยวาล ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภททรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง