วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีและผลการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฉ 221 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสูบส่งน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางฟาร์มหมูนายลิ้ม - โนนใหญ่ (นานายเหรี่ยง ชุ่มครบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง