เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจหลักของเทศบาล
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ขั้นตอนการจัดทำแผน
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้งและอาณาเขต

                เทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาลได้รับการจัดตั้งเป็นสุชาภิบาล  เมื่อ 25 มีนาคม  2535  ต่อมาเมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  มีผลทำให้สุขาภิบาลไทรโยง – ไชยวาล  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล

                เทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางประมาณ  70  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอครบุรีประมาณ  18  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  5.78  ตารางกิโลเมตร  ประมาณ  3,612.5  ไร่

                ทิศเหนือ                                ติดต่อกับ                                บ้านใหญ่  ตำบลครบุรี

                ทิศตะวันออก                       ติดต่อกับ                                บ้านครบุรี  ตำบลครบุรีใต้

                ทิศเหนือ                                ติดต่อกับ                                บ้านดอนใหม่ หมู่ 8  ตำบลครบุรีใต้

                ทิศเหนือ                                ติดต่อกับ                                บ้านโกรกสำโรง  ตำบลครบุรี